Метафикциските зони во книжевниот текст

(кон Скопје во високата зона на Калина Малеска) Првичниот читателски впечаток при средбата со збирката Скопје во високата зона (2021) на Калина Малеска е впечатокот за нејзината разнородност, видлива и во однос на наративните постапки употребени во структурирањето на текстовите и во однос на жанровските (расказни, поетски, микрофикциски, дистописки, утописки,...

Стварно, за што служи литературата?!

Интересни сме ние луѓето. Кога не би ни биле достапни книгите, би плачеле или би се тепале за нив. Денес кога квалитетни книги има колку сакаме околу нас, на луѓето како да не им требаат. Така е, живеењето во (сè) поголеми градови ни јаде голем дел од времето што би...

Чудно и чудесно (Цветан Тодоров)

Фантастичното, како што видовме, трае само онолку колку што трае и неодлучноста заедничка и за читателот и за ликот, на кои им останува да одлучат дали она што го гледаат потекнува или не потекнува од „стварноста“ каква што е според општото мислење. На крајот на приказната, читателот па и самиот...

Игри, мечтаење и уметност (Жан-Мари Шефер)

На некој начин, детските лудички фикционални активности исто така се „уметности“, барем ако тој збор го сфатиме во неговото буквално значење, т.е. како означување на уреденото користење на компетенцијата за создавање предмети или настани. Детето влегува во светот на фикцијата низ играта (движењата и зборовите) и мечтаењето. Овие активности –...

Гротеска. Предметот и зборот (Волфганг Кајзер)

1. „... che oggi chiamano grottesche“           (она што го нарекуваме гротескно) Обиколката на Прадо не беше ни по попречeн ни по заобиколен пат. Бидејќи на тој начин тргнавме кон подрачјето од кое мораме да појдеме, доколку сакаме, врз основа на одреден, но во секој случај...

Смртта на авторот (Ролан Барт)

Штом некој факт е раскажан без желба да делува директно на стварноста, туку интранзивно, т.е на крајот на краиштата на секоја функција освен да делува како симбол, следува тој прекин, гласот го губи своето потекло, настапува смрт на самиот писател, а почнува пишувањето. Во својот расказ Сарасина, Балзак, опишувајќи го...