Метафикциските зони во книжевниот текст

(кон Скопје во високата зона од Калина Малеска, Или-или, 2021) Првичниот читателски впечаток при средбата со збирката Скопје во високата зона (2021) на Калина Малеска е впечатокот за нејзината разнородност, видлива и во однос на наративните постапки употребени во структурирањето на текстовите и во однос на жанровските (расказни, поетски, микрофикциски,...