Posts Tagged ‘уметничко дело’

Содржина и форма (Василиј Кандински)

Уметничкото дело е нужно, неделиво и неизбежно спојување на внатрешниот и наворешниот елемент, т.е. на содржината и  формата. Уметничкото дело се состои од два елемента: - внатрешен и - надворешен. Внатрешниот елемент, земен издвоено, е емоцијата на душата на уметникот која (како материјален музички тон на еден инструмент кој истовремено...